Публичен търг за отдаване под наем на общински имоти

З А П О В Е Д

№РД-633

гр.Елхово, 21.08.2012г.

          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост,      чл.14, ал.1, ал.2 и чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решения на Общински съвет – Елхово взети с протокол №3 от 22.12.2011г., №9 от 28.06.2012г. и №10 от 26.07.2012г.

          Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имоти:

 І.Публична общинска собственост за срок от 10/десет/ години:

 1.Здравен дом, построен през 1975г. в парцел ІІ, кв.16 по плана на с.Бояново, представляващ съгласно изготвена схема:

2.1/здравна служба с площ от 74.40кв.м както следва:

– №1 – лекарски кабинет с площ 14кв.м с начален месечен наем 5.18лв. без ДДС, депозит 62.16лева.

– №2 – склад към №1 с площ от 7.40кв.м с начален месечен наем 2.73лв. без ДДС, депозит 32.76лева.

– №3 – детска консултация с площ от 13кв.м с начален месечен наем 4.81лв. без ДДС, депозит 57.72лева.

– №4 – склад към №3 с площ от 6кв.м с начален месечен наем 2.22лв. без ДДС, депозит 26.64лева.

– №5 – женска консултация с площ от 17кв.м с начален месечен наем 6.29лв. без ДДС, депозит 75.48лева.

– №6 – чакалня с площ от 11кв.м с начален месечен наем 4.07лв. без ДДС, депозит 48.84лева.

– №7 – санитарен възел с площ от 6кв.м с начален месечен наем 2.22лв. без ДДС, депозит 26.64лева.

2.2/стоматологичен кабинет и чакалня с площ от 24кв.м:

– №8 – чакалня с площ от 11кв.м с начален месечен наем 4.07лв. без ДДС, депозит 48.84лева; 

         – №9 – стоматологичен кабинет с площ от 13кв.м с начален месечен наем 4.81лв. без ДДС, депозит 57.72лева.

2.Помещение за здравна служба с площ от 18кв.м в с.Борисово, находящо се във втори етаж на двуетажна административна сграда, построена през 1961г. в УПИ ІV – за община, кв.7 по плана на селото, представляваща съгласно изготвена схема:

а/ лекарски кабинет с площ от 13кв.м с начален месечен наем 4.81лв. без ДДС, депозит 57.72лева.

б/ чакалня с площ от 5кв.м с начален месечен наем 1.85лв. без ДДС, депозит 22.20лева.  

3.Помещение за здравна служба в с.Стройно, представлявяща съгласно схема – лекарски кабинет с площ от 11кв.м, находящо се в едноетажна масивна сграда – училище, построена в УПИ І, кв.10 по плана на селото с начален месечен наем 4,07лв. без ДДС, депозит 48.84лева.

4.Помещение за здравна служба от 39кв.м в с.Жребино, находящо се в първи етаж на двуетажна сграда – кметство, построена през 1957г. в поземлен имот за общ. дом и читалище, кв.28 по плана на селото, представляваща съгласно изготвена схема:

а/ лекарски кабинет с площ от 17кв.м с начален месечен наем 6.29лв. без ДДС, депозит 75.48лева;

б/ работна стая с площ от 4кв.м с начален месечен наем 1.48лв. без ДДС, депозит 17.76лева;

в/склад с площ от 6кв.м с начален месечен наем 2.22лв. без ДДС, депозит 26.64лева;

г/ склад с площ от 5кв.м с начален месечен наем 1.85лв. без ДДС, депозит 22.20лева.

д/ чакалня с площ от 7кв.м с начален месечен наем 2.59лв. без ДДС, депозит 31.08лева.

5.Помещение за здравна служба в с.Добрич, представляваща съгласно схема – лекарски кабинет с площ от 19кв.м, находящо се в едноетажна масивна сграда – кметство, построена през 1971г. в поземлен имот за общински нужди, селсъвет и културен дом, кв.11 по плана на селото с начален месечен наем 7.03лв. без ДДС, депозит 84.36лева.

6.Здравна служба с площ от 64кв.м в с.М.Манастир, находяща се във втори етаж на двуетажна масивна сграда – кметство, построена през 1984г. в поземлен имот ІХ – за кметство и здравна служба, кв.21 по плана на селото, представляваща съгласно схема:

а/манипулационна с площ от 16кв.м с начален месечен наем 5.92лв. без ДДС, депозит 71.04лева;

б/лекарски кабинет с площ от 16кв.м с начален месечен наем 5.92лв. без ДДС, депозит 71.04лева;

в/гинекологичен кабинет с площ от 16кв.м с начален месечен наем 5.92 без ДДС, депозит 71.04лева;

г/детска консултация с площ от 16кв.м с начален месечен наем 5.92лв. без ДДС, депозит 71.04лева.

7.Здравна служба в с.Трънково с площ от 34/392ид.ч кв.м, находяща се в първи етаж на двуетажна масивна сграда – читалище с идентификатор 73328.501.126.1, построена през 1961г. в поземлен имот с идентификатор 73328.501.126, представляваща съгласно схема:

а/лекарски кабинет с площ от 11/392ид.ч кв.м с начален месечен наем 4.07лв. без ДДС, депозит 48.84лева;

б/склад към лекарски кабинет с площ 17/392ид.ч кв.м с начален месечен наем 6.29лв. без ДДС, депозит 75.48лева;

в/чакалня с площ от 6/392ид.ч кв.м с начален месечен наем 2.22лв. без ДДС, депозит 26.64лева.

8.Водоем – имот №000056 с площ от 3,973 дка в землището на с.Вълча Поляна с начален годишен наем 92.49лв. без включен ДДС, депозит 92.49лева.

9.Водоем – имот №000071 с площ от 4,440дка в землището на с.Вълча Поляна с начален годишен наем 103.96лв. без включен ДДС, депозит 103.96лева.

10.Язовир – имот №000308 с площ от 17,508дка в землището на с.Гранитово, м.”Плуг тарла” с начален годишен наем 244.76лв. без включен ДДС, депозит 244.76лева.

11.Язовир – имот №000292 с площ 20,817дка в землището на с.Гранитово, м.”Червен бряг” с начален годишен наем 291.02лв. без включен ДДС, депозит 291.02лева.

12.Язовир – имот №000124 с площ 5,855дка в землището на с.Мелница с начален годишен наем 81.85лв. без включен ДДС, депозит 81.85лева.

 

ІІ.Частна общинска собственост за срок от 10/десет/години:

1.Сграда с идентификатор 27382.500.577.1 с площ от 34кв.м, находяща се на общински пазар в гр.Елхово на ул.”Пирин”№6 с начален месечен наем 85.22лв. без включен ДДС, депозит 1022.64лева.

2.Част от ПИ с идентификатор 27382.500.9705 с площ от 40/4087ид.ч кв.м, находящ се в гр.Елхово на ул.”Морава”№1А с начален месечен наем 32.50лв., депозит 390.00лева.

3.Част от дворно място с площ 3/145ид.ч кв.м, представляващо ПИ с идентификатор 27382.500.933 целият с площ от 145кв.м,  находящ се в гр.Елхово на ул.”Търговска”№31/базара/ с начален месечен наем 18.61лв., депозит 223.32лева.

4.Част от терен с площ 3/3585ид.ч кв.м, представляващ ПИ с идентификатор 37382.500.9568, целият с площ от 3587кв.м, находящ се в гр.Елхово на ул.”Александър Стамболийски” с начален месечен наем 17.23лв., депозит 206.76лева.  

          Търгът да се проведе на 19.09.2012г. от 14.00часа в залата на община Елхово.

         Желаещите да участват в търга следва до 17.09.2012г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

          За регистрирани лица по Търговския закон

         1.Заявление – образец за участие в търга от информационния център при община Елхово.

         2.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към Националната агенция по приходите, не по рано от 15дни от датата на търга.

4.Удостоверение от Агенция по вписванията, издадено не по рано 15 дни от датата на търга.

5.Приходна квитанция за внесен депозит.

6.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева.

7.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

За физически лица

1. Заявление – образец за участие в търга от информационния център при община Елхово.

2. Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3. Удостоверение, че участника няма задължение към Националната агенция по приходите, не по рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит.

5. Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева.

6. Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Забележка: Кандидатите за наемане на общински помещения за здравни служби трябва да отговарят на следните условия: да са общо практикуващи лекари или стоматолози; да са регистрирани като лечебни заведения – индивидуална практика за първична медицинска помощ или стоматологична помощ, с предмет на дейност – извънболнична медицинска или стоматологична помощ.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще плаща 20%ДДС върху достигнатия годишен или месечен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 19.09.2012г. втори търг при същите условия ще се проведе на 26.09.2012г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отдел „СУ, ОС и ТСУ” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово