Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост

ЗАПОВЕД

№ РД-769

Елхово, 03.10.2012 г.

 

На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20 ал./1/, ал./2/ и ал./3/ от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение на Общински съвет-Елхово  №150/12/6/, взето с протокол №12 от  27.09.12г.

 

Н А Р Е Ж  Д А М :

 

I.Съгласно Решение №150/12/6/ на Об съвет – Елхово, взето с протокол №12 от 27.09.12г. откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за    отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански   години  по землища, както следва :

по   ред

 

Землище

Земеделски   земи-частна общинска собственост

Брой имоти Площдка
1 Гр.Елхово   6   97.485
2 с.Изгрев 10 195.269
3 с.М.Манастир 27 201.962
4 с.Стройно   3  49.125
5 с.Мелница 14 102.550
6 с.Добрич 29 405.890
7 с.Раздел 13 240.315
8 с.Славейково   1     0.429
9 с.Г.Дервент 18 549.105
10 с.В.Поляна 48 160.191
11 с.Чернозем   1     6.965
12 с.Жребино 13  76.553
13 с.Лалково   7 107.836
14 с.Лесово 41 770.790
15 с.Маломирово   3   34.765
16 с.Гранитово 16 229.241
17 с.Кирилово   7   25.159
Общо: 257 3253.630

 

Обект на търга са земите, подробно описани по землища, имоти, местности, начин на трайно ползване, категория и начална наемна цена в Приложение №1 за земеделски земи-частна общинска собственост-неразделна част към настоящата заповед, обявени в общината, съответното кметство и публикувани на сайта на община Елхово elhovo.bg в раздел търгове и конкурси.

 

В търга могат да участвуват физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти.

Търгът да се проведе на  19.10.2012г. от 14.00 часа в залата на Община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 17.10.2012г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи :

І.За юридически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише № 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от Агенцията по вписванията не по-рано от 15дни  преди датата на търга.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

5.Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

6.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

7. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

ІІ. За физически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише №2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

5.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе търг при същите условия на  следващия петък 26.10.2012г. Документите за търга се подават до 17.00 часа  на предходния ден.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел СУ ОС и ТСУ за сведение и изпълнение.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово