Отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД

№ РД-768

Елхово, 03.10.2012 г.

        На основание чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.20 ал.5 и ал.6 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение на Общински съвет-Елхово  №150/12/6/, взето с протокол №12 от  27.09.12г.

Н А Р Е Ж  Д А М :

 

I.Съгласно Решение №150/12/6 на Об съвет – Елхово, взето с протокол №12 от 27.09.12г. откривам процедура за отдаване под наем  на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост  без търг  за срок от една стопанска  година /по реда на отдаване под наем на маломерни имоти ДПФ, регламентиран в ППЗСПЗЗ/ по землища, както следва :

1.1

по   ред

 

Землище

Маломерни имоти – частна общинска собственост

Брой имоти Площдка
1 с.Борисово   5   7.379
2 с.Бояново 90 95.214
3 с.Г.Дервент 16 37.889
4 с.Гранитово 30 53.95
5  Гр.Елхово   2   5.589
6 с.Жребино 34 62.867
7 с.Изгрев 20 33.426
8 с.Лесово 29 71.719
9 с.Маломирово   6 13.687
10 с.М.Манастир 27  54.88
11 с.Мелница 20 45.565
12 с.Пчела   4   6.822
13 с.Раздел   4  11.562
14 с.Стройно   1    2.592
15 с.Чернозем   1    2.103
Общо: 289 505.244

 

Обект на търга са земите, подробно описани по землища, имоти,  начин на трайно ползване, категория, площ и годишна наемна цена в Приложение2 за земеделски земи-маломерни имоти частна общинска собственост-неразделна част към настоящата заповед, обявени в общината и съответното кметство и  публикувани на сайта на община Елхово elhovo.bg в раздел обяви и съобщения.

При  отдаването под наем на маломерните имоти, общинска собственост без търг  могат да подават заявления  физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти, като трябва да е спазено изискването наемната цена да е платена при сключване на договора за наем.

Желаещите да наемат маломерни имоти следва до 17.00 часа на 05.11.2012г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  заявление свободен текст, заедно със следните документи:

І.За юридически  и физически лица :

1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличен търговец.

2.Копие от документи за самоличност на физическите лица.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово и няма зъдължения по договори за ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел СУ ОС и ТСУ за сведение и изпълнение.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово