Продължава основният ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Елхово

Продължават строително-монтажните дейности в изпълнение на обект Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Елхово. Дейностите включват машинно изкърпване с плътна асфалто-бетонова смес и ръчен кърпеж след оформяне и почистване на терена на участъци от четвъртокласната пътна мрежа, която е по направления Път ІV-70064 Трънково, Път ІV-79008 Славейково и Път ІV – 79006 Чернозем.

Към настоящият момент се извършват планираните мероприятия по пътя за с. Славейково, а по рано през деня са приключили работа по черноземския път.  По Път ІV-70064 Трънково остава изпълнението на довършителни дейности.

Средствата за основен ремонт на общинската пътна мрежа се извършват с целеви средства от държавния бюджет за община Елхово. Целта на общинското ръководство е да се подобри мобилността на работната сила, осигуряване на равен достъп до основни услуги на населението и повишване потенциала на община Елхово за развитие на активна инвестиционна общност, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища. Да се осигури безопасност на движението, подобри достъпността и съкрати времето за пътуване между общинския център, населените места в общината  и съседни общини.