Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

ЗАПОВЕД

№ РД- 876

Елхово, 07.11.2012 г.

        На основание  чл.44,  ал. 2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.17 ал./1/ и ал./2/ от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Решениe на Общински съвет-Елхово  №168/13/13/, взето с протокол №13 от  25.10.12г.

Н А Р Е Ж  Д А М :

I.Съгласно Решениe на Общински съвет-Елхово №168/13/13/, взето с протокол №13 от 25.10.12г. откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на 10000/26426кв.м ид.ч. от имот с идентификатор 27382.500.2571, представляващи I-5000кв.м и II-5000кв.м. участъци с координатни точки 1,2,3,4,5,6, съгласно изготвени схема на ПИ 27382.500.2571 по КК  на гр.Елхово и координатен регистър  от „Геострой –инженеринг”, гр.Ямбол,   за срок от десет стопански   години  с начална годишна наемна цена в размер на 299,20лв.

В търга могат да участвуват физически и юридически лица.

Търгът да се проведе на  26.11.12г. от 14.00 часа в залата на Община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 23.11.2012г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи :

І.За юридически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише № 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от Агенцията по вписванията.

3. Удостоверение за липса на задължения към община Елхово (срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни).

4.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

5.Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

6.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

7.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

ІІ. За физически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише № 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2. Удостоверение за липса на задължения към община Елхово (срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни).

3.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

5.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

При липса на участници втори търг да  се проведе  при същите условия на  следващия понеделник  03.12.2012г.Документите за търга се подават до 17.00 часа  на предходния ден.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел  СУ ОС и ТСУ за сведение и изпълнение.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

 

Важно!  Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към община Елхово може да изтеглете от тук. Искането са подава в писмена форма. Можете да го изпратете и по електронен път: obshtina@elhovobg.org или на факс: 0478 / 88034.

Готовото удостоверение за наличие или липса на задължения към община Елхово ще получите в Центъра за услуги и информация на граждани при община Елхово (срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни).