Община Елхово подписа договори за спортна зала и социален проект на обща стойност 1 100 000 лв.

Днес в Държавен фонд земеделие в присъствието на г-н Порожанов изпълнителен директор на ДФЗ бе подписан договорът на община Елхово за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект “Реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала – град Елхово” по Мярка 321 “ Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година.” Стойността на проекта е 922 904 лв.

Съоръжението ще даде възможност за подобряване на условията за тренировъчна дейност на всички спортни клубове, който са регистрирани на територията на община Елхово и ще повиши качеството на живот на населението, чрез създаване на възможности за достъп до модернизирана материална база, предлагаща спортни и свързани със свободното време услуги. Посоченият обект е част от Стратегическите приоритети, цели и мерки на Общинския план за развитие за периода 2007 – 2013 година.

В дейностите за доизграждане на спортното съоръжение са предвидени изграждането на ел. захранване, саниране, изграждане на система за топла вода. Залата ще разполага с бюфет, каса, гардероб за посетители, съблекални за мъже и жени, както и сауна със съответните обслужващи помещения – душ и съблекалня. Предвидени са още и помещение за спортен инвентар, лекарски кабинет и административно помещение. Трибуните в спортния салон ще бъдат подвижни, разположени на три реда и ще предоставят общо 96 места за зрители.

Същевремено на официална церемония в столичния хотел „Шератон“ министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министър-председателят Бойко Борисов връчиха договора за безвъзмездна финансова помощ на проект “Помощ в дома за достоен живот” на община Елхово, по процедура BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.1: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”.

Проектът “Помощ в дома за достоен живот “ съответства на критериите за кандидатстване по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и е разработен в съответствие и във връзка с изпълнението на Общинска стратегия на развитие на социалните услуги(2011-2015г.).

За реализацията на проекта, ще се включат като потребители:

• лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване в това число деца с трайни увреждания;
• възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Кандидатите ще заявяват необходимост от ползване на социални услуги по настоящ адрес в град Елхово и селата в общината.

За социални асистенти ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст, които ще извършват комплексно и трита типа почасови дейности:
• дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост;
• дейности за социална подкрепа и социално включване;
• комунално-битови дейности.