Проект „Нови възможности за грижа”

nvg

Източник на финансиране: Агенция социално подпомагане със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Приоритетна ос 2:  „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”

Специфична цел 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”

Месечна часова квота отпусната за община Елхово: 4800 часа

Период на изпълнение: от 03.2015 г. до 03.2016 г.

Основна цел на проектното предложение: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.


Повече за проекта…