Проект “Право на независим живот“

baner-pnj

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”

Период на изпълнение: от 01.11.2015 г. до 31.12.2017г.

Общата стойност на проекта възлиза на 495 077,60 лева.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез което да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот.

 

Повече за проекта…