Проект “Приеми ме 2015”

Източник на финансиране: Агенция социално подпомагане със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Приеми ме 2015”
Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.002-0132-C01

Период на изпълнение: от 12.2015 г. до 31.12.2020 г.

Основна цел на проектното предложение: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа” и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи.

Специфични цели на проектното предложение:

  • Да продължи и да се надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца.
  • Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.
  • Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3­ годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци;
  • Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство; по­голяма сигурност и ефективност на работещите.

 

Повече за проекта…