Проект „ Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Елхово“

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стойност на проекта: до 99 999,15 лв., от които европейско финансиране – 84 999,28лв. и национално съфинансиране – 14 999,87лв.
Бенефициент: Община Елхово
Период на изпълнение от 11.2017г. до 02.2019г.
Основни цели на проекта: Чрез проектното предложение е предвидено да се разшири дейността на съществуваща и функционираща социална услуга – Център за социална рехабилитация за деца в Община Елхово и превръщането й в дневен център за подкрепа на деца с уважения и техните семейства, като бъде пристроена зала за лечебна физкултура (рехабилитация) психомоторика. Залата ще се обособи, като пристройката към съществуващата сграда на ЦСРИ в град Елхово и ще се закупи съпътстващо оборудване и обзавеждане към нея. В залата ще се идентифицира и кът за психосензура. Предвиденото оборудване и обзавеждане ще бъде в съответствие с функционалните изисквания на ДЦДУ.

ПОКАНА за информационен ден  – 24.04.2018г.

ПОКАНА за информационен ден – 15.10.2018г.