Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РСПБЗН-Елхово

“Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Елхово” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

Номер на договора от ИСУН:  BG16RFOP001-2.002-0011-C01

Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020: № РД-02-37-38/08.03.2019г.

Номер на проектното предложение:          BG16RFOP001-2.002-0011

Проект:  “Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Елхово”

Финансираща програма:  Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Приоритетна ос 2  „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони”

Процедура  BG16RFOP001-2.002 – „Енергийна ефективност в периферните райони-2”

Водеща организация:    Община Елхово

Партньор:    Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР

Стойност на проекта:       214 256,95 лева, от които

182 118.42 – европейско финансиране

32 138.53 – национално финансиране

Срок на изпълнение:        24 месеца

 

Цел на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е да се повиши енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Елхово.

Специфични цели:

– Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, като пример за добра практика на местно ниво и насърчаване на прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници.

– Достигане клас на енергопотребление „В“.

– Намаляване на разходите за енергия.

– По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове;

– Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;

– Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

– Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

– Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите в гр. Елхово;

– Запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

Реализацията на настоящия проект ще подкрепи Община Елхово в нейната целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условията на живот на местното население.

Основни дейности:

  1. Организация и управление на проекта
  2. Изпълнение на дейности свързани с обследване, проектиране и строително-монтажни работи на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)
  3. Осъществяване на авторски надзор на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)
  4. Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството
  5. Осигуряване на информация и комуникация

 „Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.002-0011-C01 “ Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Елхово ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“