Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово

"“Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Регионална дирекция „Гранична полиция”- Елхово” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

Номер на договора от ИСУН:  BG16RFOP001-2.002-0010-C01

Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020: № РД-02-37-37/08.03.2019г.

Номер на проектното предложение:          BG16RFOP001-2.002-0010

Проект:  “Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Регионална дирекция „Гранична полиция”- Елхово”

Финансираща програма:  Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Приоритетна ос 2  „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони”

Процедура  BG16RFOP001-2.002 – „Енергийна ефективност в периферните райони-2”

Водеща организация:    Община Елхово

Партньор:    Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР

Стойност на проекта:       1 142 105,93 лева, от които

970 790.04  – европейско финансиране

 171 315.89 – национално финансиране

Срок на изпълнение:        24 месеца

Цел на проекта:  Цел на настоящото проектно предложение е да се повиши енергийната ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция”- Елхово, като в проектното предлoжение са включени два обекта – aдминистративна сграда и сграда с помещения за настаняване на задържани лица (ПНЗЛ) и складове към ГПУ.

Специфични цели:

– Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, като пример за добра практика на местно ниво и насърчаване на прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници;- Достигане клас на енергопотребление „B“ на сградата с помещения за настаняване на задържани лица (ПНЗЛ) и складове  и достигане клас на енергопотребление „A“ на aдминистративната сграда към ГПУ;- Намаляване на разходите за енергия;-  По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове;- Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.; – Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие; – Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, в гр. Елхово; – Запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони. Реализацията на настоящия проект ще подкрепи Община Елхово в нейната целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условията на живот на местното население.

Основни дейности:

Организация и управление на проекта

  1. Изпълнение на дейности свързани с обследване, проектиране и строително-монтажни работи на aдминистративна сграда и сграда с помещения за настаняване на задържани лица (ПНЗЛ) и складове
  2. Осъществяване на авторски надзор на aдминистративна сграда и сграда с помещения за настаняване на задържани лица (ПНЗЛ) и складове
  3. Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството
  4. Осигуряване на информация и комуникация        

  „Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.002-0010-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Регионална дирекция „Гранична полиция”- Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“ 

Покана за първа копка