СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

До 15.04.2019 г. включително граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които отговарят на условията (навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани)  и желаят да бъдат вписани в избирателен списък,  представят декларация по образец (Приложение № 11-EП) в общинската администрация по адреса на пребиваване.

Декларациите се подават, както следва:

– за гр. Елхово на адрес –  ул. „Търговска“ № 13 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

– за останалите населени места на територията на община Елхово – в съответните кметства и кметски наместничества.

* Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.