Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово“

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово“

 

Финансираща програма: Оперативна програмата „Развитие човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Процедура: BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2

Стойност на проекта:  139 336,88 лв., от които 118 436,35 лв. – европейско финансиране и 20 900,53 лв.- национално съфинансиране

Срок за изпълнение 15 месеца

Основни цели на проекта: Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез предоставяне на патронажна грижа и достъп до почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности. Видът и честотата на услугите се определят според  индивидуалните нужди на всеки потребител, като не може да надвишават 2 часа на ден на едно лице.

Услугите, които може да получава едно лице включват следните дейности :

-медицински грижи за психичното, физическото и социално здраве- мерене на кръвно налягане, контрол върху приема на лекарства, смяна на превръзки, поставяне на инжекции и др.

-социално – битови дейности –поддържане на лична хигиена и хигиена в помещението, обитавано от потребителя, закупуване на хранителни продукти и помощ при приготвяне на храна и хранене, административна помощ и др.

 

Одобрени кандидати