Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга