ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Публикувано от n. kyneva на 12.11.2021 г.

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Елхово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт – Наредба №7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово/приета с решение по т. 2 от Протокол № 39  от 05.03. 2003 год. на ОбС-Елхово.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Елхово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са възможността за подаване на писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Елхово или на e-mail: obshtina@elhovo.bg, в срок до 17.00 ч. на  12.12.2021 г.

Файлове:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

МОТИВИ