ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ЗА ОБЕМА ЗА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТЛГЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИОТРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Публикувано от n. kyneva на 17.03.2022 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за обема за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Елхово. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Елхово, както и на следния електронен адрес: obshtina@elhovo.bg

Файлове:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 
МОТИВИ