Проект “Създаване на условия за качествено професионално образование, чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“

Проект “Създаване на условия за качествено професионално образование, чрез
подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионална Гимназия по
Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“

Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
Приоритетна ос: Регионална образователна инфраструктура
Процедура: BG16RFOP001-3.002 – Подкрепа за професионалните училища в Република България
Бенефициент: Община Елхово
Стойност на проекта: 1 156 532,21 лв.
Срок на изпълнение: 24 месеца
Цел на проекта: Основната цел на проекта е подобряване на образователната инфраструктура в Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“, чрез обновяване на материалната база на училището, обособено в два обекта: учебен корпус и общежитие. В отговор на съвременните изисквания на професионалното обучение е предвидено подобряване на инфраструктурата, чрез внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност и доставка на модерно ново оборудване и обзавеждане. Реконструкцията и модернизацията на сградите ще подобрят тяхната енергийна ефективност, както и цялостният облик на учебното заведение, което да позволява провеждане на съвременен и качествен учебен процес.
Специфични цели:
– Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците, чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно образование и обзавеждане;
– Подобряване на инфраструктурата, местата за обучение, спорт и отдих;
– Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, което да допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация.

ПОКАНА за информационен ден – 23.08.2021

ПОКАНА за информационен ден – 07.12.2022