Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЦИ И ДОКУМЕНТИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Заявление и Правила за предоставяне средства на Сдруженията на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност


ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ


ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП II“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – публикувано на 27.09.2023 г.


ДОКУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Списък на собствениците

Заявление за регистрация

Приложение 1_Покана за свикване на ОС учредване на СС

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата учредване на СС

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

Образци от подписи

Приложение 5_Справка за ССО

Приложение 6_Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 7_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 8_Протокол от ОС на СС

Приложение 9_Декларация – нечлен на СС

Приложение 10_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 11_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 12_Протокол от ОС на собствениците (ЕС)