Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЦИ И ДОКУМЕНТИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ


ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДОКУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Списък на собствениците

Заявление за регистрация

Приложение 1_Покана за свикване на ОС учредване на СС

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата учредване на СС

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

Образци от подписи

Приложение 5_Справка за ССО

Приложение 6_Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 7_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 8_Протокол от ОС на СС

Приложение 9_Декларация – нечлен на СС

Приложение 10_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 11_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 12_Протокол от ОС на собствениците (ЕС)