Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Проект ”Осигуряване на топъл обяд в Община Елхово“

Номер на договор:  ВG05FMOP001-3.002-0141

Финансираща програма: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“

Водеща организация: Агенция за социално подпомагане

Партньор: Община Елхово

Стойност на проекта: 64 961.40 лв.

Период на изпълнение:  01.10.2016 до 31.12.2019

Основни цели на проекта:

Основната цел на проекта е подобряване достъпа до социални услуги на нуждаещите се лица, посредством разширяване и надграждане на дейността на обществената трапезария. Подкрепата ще се предоставя на лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни деца и лица. Капацитетът на услугата за Община Елхово е  50 представители на целевата група.

Със средства от програмата се реализира подпомагане с храни като основно материално лишение чрез предоставяне на топъл обяд, включваща супа, основно ястие и хляб. Предоставянето на социалната услуга се извършва през месеците от октомври до април за периода на договора. Реализирането на проекта се свежда до изпълнението на следните дейности:

  • Закупуване на хранителни продукти

Закупуват се хранителни продукти за предоставяне на разнообразно седмично меню, осигуряващо балансирано хранене на целевата група. Дейността се изпълнява при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

  • Предоставяне на топъл обяд за лицата от целевата група

Община Елхово разполага с необходимата материална база и оборудване за приготвяне на храна и за осъществяване на процеса на хранене на лицата от целевата група.

  • Предлагане на съпътстващи мерки

Съпътстващите мерки се предоставят под формата на дейности, допринасящи за социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица. Те могат да включват помощни и консултантски услуги за подобряване на достъпа на потребителите, включени в проекта, до основните обществени услуги за нуждите на жилищното настаняване, социалното благосъстояние, здравеопазването, образованието и заетостта.