Списък на кандидатите, които не са допуснати до събеседване в процедура за подбор и назначаване на персонал в Център за настаняване от семеен тип град Елхово

N по ред Име, презиме и фамилия Длъжност, за която се кандидатства Критерии, на които кандидата не отговаря 1. Елена Стаматова   Чалъкова Възпитател Кандидата   няма представено удостоверение за … Прочети още »

Започва жътвената кампания на есенни култури в Община Елхово

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал./1/ и ал./4/ от Наредба N Iз – 1053 от 19 април 2011г. за правилата и … Прочети още »

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.06-0088-С-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по … Прочети още »

ОБЯВА

ОБЩИНА ЕЛХОВО обявява, че ЗПК  “ Индже войвода “  гр. Елхово ще извърши третиране на рапица   в землището на гр. Елхово в  м. “Билимите” – 1100дка и м.”Ватиб орман” – … Прочети още »

ОБЯВА

ОС по земеделие гр. Елхово уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи в землищата на селата Вълча поляна, Кирилово, Лалково и Лесово, общ. Елхово, че на основание чл. 72, ал. … Прочети още »

Повторна дезакаризация на зелени площи на територията на Елхово

Общинска администрация Елхово уведомява всички жители на общината и собственици на пчелни семейства, че от 15.06.2011г. ще се извърши повторна дезакаризация на зелени площи на нейната територия. Обработката на терените … Прочети още »

РЕШЕНИЕ N СЗ-34- ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. … Прочети още »

Списък на одобрените кандидати след проведено събеседване в процедура за подбор и назначаване на персонал в Център за настаняване от семеен тип град Елхово

  N по ред Име, презиме и фамилия Длъжност, за която се кандидатства 1 Иванка   Стоянова Георгиева Мед сестра

РЕШЕНИЕ N СЗ-26- ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. … Прочети още »

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.06-0088-С-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по … Прочети още »