ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Извършване на СМР по реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала”

Публикувано на: петък, 01 март 2013          Уникален код в регистъра на АОП:  Валидно до: петък, 29 март 2013                   00660-2013-0002 Документацията е достъпна до 22.03.2013 г., 17:00 часа  Оферти се подават до 29.03.2013 … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП, ОБЕКТ: СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на гр. Елхово”

Публикувано на: вторник, 18 декември 2012          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: вторник, 15 януари 2013                        00660-2012-0013 Документацията е достъпна до 08.01.2013 … Прочети още »

Зимно поддържане и снегопочистване по обособени позиции: №1 Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Елхово и №2 Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на гр.Елхово

Публикувано на: вторник, 18 декември 2012               Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: четвъртък, 27 декември 2012                                                                   9010408 Документацията е достъпна до 27.12.2012 г., 17:00 часа Оферти се подават … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип на територията на град Елхово”, финансирана по мярка 321: Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони по проект: „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип ”

Публикувано на: понеделник, 17 декември 2012          Уникален код в регистъра на АОП:  Валидно до: понеделник, 14 януари 2013                         00660-2012-0012 … Прочети още »

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на електрическа енергия за сгради общинска собственост и улично осветление на територията на община Елхово

Публикувано на: сряда, 12 декември 2012          Уникален код в регистъра на АОП: 00660-2012-0010   Решение  [Дата на публикуване – 12 декември, 2012 година] Договор  [Дата на … Прочети още »

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на община Елхово, съгласно приложен списък на обектите

Публикувано на: сряда, 12 декември 2012          Уникален код в регистъра на АОП: 00660-2012-0009   Решение  [Дата на публикуване – 12 декември, 2012 година ] Договор  [Дата … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на строителни материали по обособени позиции: №1 “Бои и стенни покрития, Оборудване на водопроводни инсталации и Части за разпределение или управление на електричествито и електрически кабели” №2 “Цимент” №3 “Бетон и изделия от бетонови изделия” №4 “Материали използвани за строителство на пътища” №5 “Изделия и конструкции от метал с изключение на сглобяемите постройки от готови илементи” №6 “Дървен материал и изделия от дървен материал”

Публикувано на: вторник, 23 октомври 2012               Уникален код в регистъра на АОП:  Валидно до: вторник, 20 ноември 2012                         … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт общинска пътна мрежа на територията на община Елхово”

Публикувано на: четвъртък, 18 октомври 2012    Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: четвъртък, 25 октомври 2012            9007608 Документацията е достъпна до 25.10.2012 г. Оферти се подават до 26.10.2012 … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детските и социални заведения”. Настоящата процедура е разделена на шест обособени позиции : позиция 1 – хляб и хлебни изделия; позиция 2 – месо и месни продукти, риба; позиция 3 – мляко и млечни продукти; позиция 4 – зеленчуци и плодове; позиция 5 – консерви; позиция 6 – други хранителни продукти. Офертите могат да се подават за една или повече обособени позиции

Публикувано на: петък, 21 септември 2012          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: петък, 19 октомври 2012                   00660-2012-0006   Документацията е достъпна до 12.10.2012 г., 16:00 часа Оферти … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Превоз на строителни материали, строителни, растителни и др. ( без битови ) отпадъци”

Публикувано на: четвъртък, 20 септември 2012         Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: четвъртък, 27 септември 2012                  9006518  Документацията е достъпна до 27.09.2012 г. Оферти се подават до 28.09.2012 … Прочети още »