ЗАМЯНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ГРАЖДАНИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /ЧЛ.24г, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ/

Нормативно основание:

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи – чл.24г, ал.9

Необходими документи :

  • Заявление свободен текст
  • Документ за собственост на земеделската земя
  • Актуална скица на имота

ОСЗГ внася мотивирано предложение до ОбС за вземане на решение за извършване на замяната

След вземане на решението се представят документи, посочени в уведомително писмо

  • Посочените  в заповедта  документи /след решение на ОбС/

Срок за изпълнение:  до 2 месеца