ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА НАНЕСЕНА ЩЕТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКО ИМУЩЕСТВО

Нормативно основание:

Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл.20

Необходими документи :

Цена: За комисия – 7,00 лева за граждани, 10,00 лв. за юридически лица

Срок за изпълнение: 8 дни / със заповед на кмета/