ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Нормативно основание:

Закона за общинската собственост, Закон за опазване на селскостопанското имущество, Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Необходими документи :

Цена за участие: 10,00 лева за първи имот; 2,00лв. за всеки следващ имот

Депозит: посочен в обявата

Срок за изпълнение: определен в обявата