ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ РЕНТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА СОБСТВЕНАТА/ИТЕ/ ИЛИ НАСЛЕДСТВЕНА/И/ ЗЕМ.ЗЕМЯ/И/, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД/И/ НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Нормативно основание:

Заповед/и/ на директора на Областна дирекция „Земеделие”, издадена/и/ на основание  чл.37в, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ и  внесени  от ползватели, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ,  ползващи се от заповедта  на директора на Областна дирекция „Земеделие” по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ в частта за земите  по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ

Необходими документи :

  • Заявление по образец
  • Копие на документ за собственост на зем.земи
  • Удостоверение за наследници, когато имота/ите/ са наследствени
  • Нотариално заверено пълномощно, при повече от един наследник

Такса: няма

Срок за изпълнение: 3 години