ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.34, АЛ.6, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.34, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.37В, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗСПЗЗ /БЕЛИ ПЕТНА/

Нормативно основание:

Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи – чл.34, ал.6, във връзка с чл.34, ал.1  и чл.37в, ал.3, т.2

Необходими документи :

Такса:  3,00 лв.

Срок за изпълнение: 7 дни