ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ПРИЕМАНЕ ОТ ОЕСУТ

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията – чл.146, ал.6

 Необходими документи:

  • искане по образец
  • документ за собственост, а за сгради на жилищно-строителни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта
  • виза за проектиране : / в случаите, в които е задължителна /
  • инвестиционен проект – по 3 /три/ копия от всички части на проекта
  • решение по оценката на въздействието върху околната среда /ОВОС/ – при необходимост
  • договори за присъединяване с експлоатационните предприятия
  • за обекти по чл. 38, ал. 4 – решение на общото събрание на собствениците и писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици, съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ

Такса:  0.80 лв/кв.м застроена площ, но не по-малко от 50 лв.

Срок за изпълнение:  30 дни , съгласно чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ