ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КАСТРЕНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията – чл.62, ал.10

Наредба на ОбС гр.Елхово

Необходими документи:

Такса: няма

Срок за изпълнение: 30 дни