СМЯНА НА ТИТУЛЯРА В РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията – чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1

Необходими документи:

  • заявление по образец
  • копие от разрешение за строеж
  • документ, удостоверяващ качеството „възложител” на заявителя
  • актуално състояние /при необходимост/ – справка от Търговски регистър (изготвя се служебно)

Такса: няма

Срок за изпълнение: 25 дни