Отвориха офертите за изграждане на нов ЦНСТ в Община Елхово

cnstДнес в община Елхово бяха отворени офертите по обществена поръчка с предмет “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Елхово”.

Със заповед на кмета на община Елхово г-н Петър Киров е назначена комисия, която да разгледа и класира офертите по обществена поръчка с предмет “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Елхово”. Председател на комисията е Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово и членове – Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово, Даниела Трендафилова – старши юрисконсулт, Ана Георгиева – гл. счетоводител и Елена Вълкова – гл. специалист.

Обявената обществена поръчка е във връзка със спечеления от община Елхово проект “Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип” по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. За участие в поръчката оферти са подали 5 фирми – “СУПЕРСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. Ямбол, “ЕМЕНЕКС” ЕООД гр. Стара Загора, Консорциум “СТРОЙКОНСУЛТ ЯКОБСЕН” ДЗЗД гр. Сливен, “Инфрастой – инженеринг” ООД гр. Ямбол и “ПОЛИССТРОЙ” ЕООД гр. Ямбол. Комисията отвори офертите в реда на постъпването им в общинска администрация.

Комисията трябва да приключи своята работа най-късно до 15 февруари 2013 година.