Заповед на Министерството на земеделието и храните

Открива се процедура за провеждане на търг за придобиване на собственост върху незастроени поземлени имоти, частна държавна собственост.

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от тук