Продължават строително-монтажните работи по новият ЦНСТ

IMG_8925Продължават строителните дейности в  изпълнение на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип”, одобрен за финансиране по Мярка 321 „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони”от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Основните дейности по проекта включват строителни работи по изграждане или подобряване на центрове за социални услуги за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“; закупуване на оборудване и обзавеждане за отделните помещения с оглед на нормалното функциониране на дома, закупуване на специализирано транспортно средство.

Проектът планира изграждането на самостоятелен център за социални услуги за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”. Ще бъде построена едноетажна сграда, състояща се от общо пространство, в което ще са разположени дневна, трапезария и кухня и два разпределителни коридора, където ще са поместени спалните помещения и баните. Предвидено е и помещение за персонал, килер и склад. В имота са обособени няколко рекреативни къта за почивка и игра на децата. Срокът за изпълнение на договора е до края на 2014г., а капецитетът на центъра е 12+2 деца за спешно настаняване. Към настоящият момент съгласно утвърден линеен план за изпълнение на дейностите се изпълняват строителните работи по проекта.

Центърът за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В Центъра ще бъдат настанявани и деца с увреждания. Техните специални нужди са свързани с извършване на рехабилитация, консултации и осъществяване на индивидуални програми за социално включване; социална интеграция; двигателна, логопедична, психологична, социална рехабилитация; арт- и трудотерапия; работа с близки и роднини; организиране на свободно време, отдих и развлечение.

Предвидените дейности  при реализацията на проекта трайно ще създадат нов вид резидентна услуга. В дългосрочен аспект те ще допринесат за развитието на устойчива социално-икономическа среда, съвместима с бъдещите изисквания на населението, подобряване на условията за развитие на човешките ресурси, и не на последно място, създаване на по-добри условия за живот на децата.