Подаване на информация в община Елхово за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване съгласно Закона за туризма /Обн. ДВ. бр.30 от 26 март 2013г./

Кратка информация:

            Съгласно  чл. 116, ал.1 от Закона за туризма, лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

            Лицата, извършващи хотелиерство са длъжни ежемесечно да подават информация за реализираните нощувки по електронен път чрез справка-декларация в Община Елхово. Справките-декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат. Да се изпращат сканирани в PDF формат.

 

Необходими документи:

            1. Справка-декларация за реализираните нощувки – по образец. Към нея се прилага извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период.

            2. Регистър за настанените туристи – по образец.

            3. Копие от документ за платен туристически данък.

 

Процедура

            Справката декларация се изпраща по електронен път на адрес: obshtina@elhovobg.org. След обработка на данните, ще получите на мейла си входящия номер, под който е заведена Вашата справка-декларация.

 

Данък

            С туристически данък се облагат нощувките. Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. Дължимият данък за календарния месец се определя като броят на реализираните нощувки се умножи по размера на данъка за съответната категория.

            Внася се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени нощувките.

            Съгласно чл.58, ал.1 от Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на община Елхово приета от ОбС-Елхово размерът на туристическия данък се определя, както следва:

 

За град Елхово – Категория 1 звезда  –  0.30 лв.

                                   Категория 2 звезди  –  0.40 лв.

                                   Категория 3 звезди  –  0.50 лв.

За селата – Категория 1 звезда  –  0.20 лв.

                      Категория 2 звезди  –  0.30 лв.

 

Безкасовото плащане на задълженията става по банков път по сметка на община Елхово в Банка ДСК АД – клон Елхово

BIG – STSABGSF  

IBAN – BG91STSA93008401554900

Код -442800

Заплащането на задълженията в брой става на гише „Местни данъци и такси“  в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Елхово находящо се на ул. Търговска №13 партерен етаж стая №19.