Завършиха строително-монтажните дейности по новият ЦНСТ

IMG_6389Приключиха строително-монтажните дейности по изграждането на сградата на новия ЦНСТ по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип”, одобрен за финансиране по Мярка 321 „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони”от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Едноетажната сграда е изцяло завършена и разполага с огромна дневна, трапезария и кухня и два разпределителни коридора, които отделят спалните помещения и баните. Капацитетът на центъра е за 12+2 деца за спешно настаняване. Изградено е и специално помещението за персонал, килер и склад. За децата има изградени детски площадки, изпълнени по последни изисквания с ударопоглъщаща настилка. Къщата за деца разполага с централна отоплителна инсталация, както и слънчеви колектори за топла вода.

Разположението на помещенията осигурява условия за живот, близки до семейните. Подсигурено е и лесното наблюдение от страна на персонала към обитателите, както и възможност за лесен достъп до всяко помещение. Дворните  пространства са озеленени, обособени са площадки за игра и занимания на открито.

Основните дейности по проекта, по който ръководството на Община Елхово работи активно включват строителни работи, които към този момент са изцяло завършили, както и закупуване на оборудване и обзавеждане за отделните помещения с оглед на нормалното функциониране на дома, закупуване на специализирано транспортно средство, които дейности предстоят да се извършат съвсем скоро.

Центърът за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В Центъра ще бъдат настанявани и деца с увреждания. Техните специални нужди са свързани с извършване на рехабилитация, консултации и осъществяване на индивидуални програми за социално включване; социална интеграция; двигателна, логопедична, психологична, социална рехабилитация; арт- и трудотерапия; работа с близки и роднини; организиране на свободно време, отдих и развлечение.

Предвидените дейности  при реализацията на проекта трайно ще създадат нов вид резидентна услуга. В дългосрочен аспект те ще допринесат за развитието на устойчива социално-икономическа среда, съвместима с бъдещите изисквания на населението, подобряване на условията за развитие на човешките ресурси и не на последно място, създаване на по-добри условия за живот на децата.