Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и подробни устройствени планове – парцеларни планове на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Елхово”

 

Публикувано на: петък, 27 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: петък, 04 юли 2014                     9031353

Документацията е достъпна до 04.07.2014 г.

Оферти се подават до 07.07.2014 г., 10:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 04.07.2014 г.

Извършени плащания по договор 103-02/18.08.2014г.