ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка и монтаж на рекламно информационни табла за община Елхово”

Идентификационен номер на обществената поръчка № ОП-2014-0001

Публикувано на: вторник, 16 септември 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 07 октомври 2014                      00660-2014-0015

Оферти се подават до 14.10.2014 г., 17:00 часа

 

Електронна преписка:

Вид документ Дата на публикуване
1. Решение

16.09.2014г.

2. Обявление

16.09.2014г.

3. Документация

16.09.2014г.

4. Протокол 1

16.10.2014г.

5. Съобщение за отваряне на ценови оферти

16.10.2014г.

6. Протокол 2

24.10.2014г.

7. Решение

27.10.2014г.

8. Договор

14.11.2014г.

9. Извършени плащания по договор 141-01/13.11.2014г.
10. Гаранция за изпълнение по договор 141-01/13.11.2014г.