ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Обновяване на тротоарната настилка на уличната мрежа в гр.Елхово”

Идентификационен номер на обществената поръчка № ОП-2014-0002

Публикувано на: вторник, 30 септември 2014г.       Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 30 септември 2014г.                   00660-2014-0016

Оферти се подават до 28.10.2014 г., 17:00 часа

 

Електронна преписка:

Вид документ Дата на публикуване
1. Решение 30.09.2014г.
2. Обявление 30.09.2014г.
3. Документация 30.09.2014г.
4. Протокол 1 31.10.2014г.
5. Протокол 2 12.11.2014г.
6.  Съобщение за отваряне на ценови оферти 12.11.2014г.
7. Протокол 3 17.12.2014г.
8. Решение за прекратяване 17.12.2014г.