ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИE ЗА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Нормативно основание:

Наредба № 1 на ОбС – Елхово за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово – чл.21

Необходими документи :

  • Заявление по образец
  • Становище на Регионална здравна инспекция – Ямбол относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г.;
  • Писмено становище от РУ – Елхово за липса на констатирани нарушения на обществения ред в съответния търговски обект – за 12 месеца назад /не се изисква при първоначална регистрация/;
  • Служебна бележка за липса на задължения към община Елхово
  • Протокол от Общо събрание на етажната собственост със съгласие на 50% + 1 от собствениците – за обекти в жилищни сгради;
  • Удостоверение за категоризация – копие или разрешение от Държавната агенция по хазарта – заверено копие;
  • Пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице;
  • Документ за платена такса.

Цена: 20 лв.

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: една година