Концесия за услуга на следния обект, публична общинска собственост – язовир, имот №000066

На основание чл.43 от ЗК и чл.30, ал.2 от ППЗК във връзка  с  т.2 на Решение  №264/23/15/  от  04.09.2017г.  на Общински Съвет Елхово

 

О Б Щ И Н А     Е Л Х О В О

 

съобщава, че е обявена процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга на следния обект, публична общинска собственост:

                 -ЯЗОВИР, имот №000066, находящ се в землището на с.Бояново, местност “Пладнището”, ЕКАТТЕ 06001, Община Елхово, с площ от 183,308  дка.

Годишно концесионно плащане:3180.00лв. (три хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС

Депозитът за участие в процедурата е в размер на 1590.00 лв. (хиляда петстотин и деветдесет лева)

              Номер на обявлението в електронната страница на „Държавен вестник” – №1 от 12.09.2017г.

     

 Срок за получаване на документацията за участие в процедурата- до 17:00 часа на 16.10.2017г. от Гише №1 в Центъра за информация и услуги на гражданите, гр.Елхово, ул.“Търговска“ №13-сградата на община  Елхово или на интернет страницата на община Елхово.

   

           Място и срок за получаване на офертите– Гише №1 в Центъра за информация и услуги на гражданите, гр.Елхово, ул.“Търговска“ №13-сградата на община  Елхово – до 17:00 часа на 17.10.2017г.

    

           Място и дата на отваряне на офертите–Залата на Община Елхово, находяща се в гр.Елхово, ул.“Търговска“ №13 – етаж ІІІ – 11:30 часа на 19.10.2017г.

     

         Лица за контакти – инж.Веса  Димитрова – тел.0478/81269 и Нина Методиева-0478/81280.

 Съобщение за отваряне на предложенията