Концесия за услуга на следния обект, публична общинска собственост – водоем

 

На основание чл.43 от ЗК и чл.30, ал.2 от ППЗК във връзка  с  т.2 на Решение  №265/23/16/  от  04.09.2017г.  на Общински Съвет Елхово

 

О Б Щ И Н А     Е Л Х О В О

съобщава, че е обявена процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга на следния обект, публична общинска собственост:

                 -ВОДОЕМ, поземлен имот с идент.27382.14.15, по кадастралната карта на гр.Елхово, местност “Горно кюше”, ЕКАТТЕ 27382, Община Елхово, с площ от 19,589   дка.

Годишно концесионно плащане:540.00лв. (петстотин и четиридесет  лева) без ДДС

Депозитът за участие в процедурата е в размер на 270.00 лв. (двеста и седемдесет лева)

              Номер на обявлението в електронната страница на „Държавен вестник” – №2 от 12.09.2017г.

 Срок за получаване на документацията за участие в процедурата- до 17:00 часа на 16.10.2017г. от Гише №1 в Центъра за информация и услуги на гражданите, гр.Елхово, ул.“Търговска“ №13-сградата на община  Елхово или на интернет страницата на община Елхово.

              Място и срок за получаване на офертите– Гише №1 в Центъра за информация и услуги на гражданите, гр.Елхово, ул.“Търговска“ №13-сградата на община  Елхово – до 17:00 часа на 17.10.2017г.

               Място и дата на отваряне на офертите–Залата на Община Елхово, находяща се в гр.Елхово, ул.“Търговска“ №13 – етаж ІІІ – 13:00 часа на  19.10.2017г.

              Лица за контакти – инж.Веса  Димитрова – тел.0478/81269 и  Нина Методиева-0478/81280.

Съобщение за отваряне на предложенията