Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2017 г. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: [email protected]

Проект!

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово
1. В чл.2 се създава т.8 – „8.Данък върху таксиметров превоз на пътници“.
2. В чл.41 ал.4 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно средство, определено в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013“.
3. В чл.41 ал.8 думите “специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ се заличават.
4. В чл.41 ал.9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават.
5. В чл.41 ал.12 думите „превозни средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни средства, определени в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“.
6. В чл.64 ал.1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменят с „БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“.
7. Чл. 64 ал.2 се изменя така: „(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
ПДТПП х ОМ
НВДТПП= —————————- , където
БМ
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;
БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“.

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

1. Причини, които налагат приемането:
Причината, която налага приемането на настоящите изменения и допълнения на Наредба № 14 е приетото изменение в Закона за местните данъци и такси, обнародвано в ДВ бр.97/ 05.12.2017г. В Държавен вестник бр.97 от 05.12.2017 г. с §50 на Закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност се правят промени в Закона за местните данъци и такси, с които в чл.1 ал.1 се създава нова т.8 „Данък върху таксиметров превоз на пътници“.
В чл.55, ал.4 на ЗМДТ думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно средство, определено в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013.“
Отпада данъкът върху превозни средства за специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари както и за специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона.
Превозните средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата се заменят с четириколесни превозни средства, определени в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства от категории L5e, L6e и L7e, определени в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
Променя се формулата за изчисляване на данъка върху таксиметров превоз на пътници в случаите, при които разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината и когато то бъде прекратено през течение на годината.

2. Целите, които се поставят:
Целта, която се поставя е усъвършенстване и актуализиране на Наредбата с оглед спазване изискванията на нормативната уредба в страната и подобряване административното обслужване на гражданите.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагане на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Очакваният резултат е привеждане в пълна степен на съответствие на Наредба № 14 на ОбС Елхово с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на административното обслужване на гражданите и по-висока събираемост на местните приходи.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.