ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Декларациите по чл. 61х от ЗМДТ се подават преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

За промените в обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили – в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

Нормативно основание:

Закона за местните данъци и такси – чл. 61х

Необходими документи:

Декларация по чл.61х

Такса: няма

Срок на изпълнение: Веднага