Проект на правила за прием в първи клас в общинските училища в гр. Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 06.03.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект за Правила за прием на учениците в първи клас в общинските  училища в  гр.Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: [email protected]

 

МОТИВИ

 

ОТНОСНО: Приемане на Правила за прием в първи клас в   общинските     училища в град Елхово

 

1.Причини, които налагат приемането:

Съгласно разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищно образование  /ЗПУО/ и на основание чл.43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием на учениците в първи клас.

В  община Елхово  в гр.Елхово има 2 общински училища, за които е задължително изготвянето и приемането на Правила за прием на учениците в първи клас – ОУ “Св. св. К. и Методий“ и ОУ“Св.П. Хилендарски“.

 

2.Цели, които се поставят:

Настоящият проект на  Правила за прием на учениците в първи клас в общинските  училища в  гр.Елхово има за цел да гарантира равен достъп до образование на подлежащите на задължително училищно образование в първи клас ученици.

Този начин на прием способства за по добър обхват на подлежащите на задължително училищно образование в първи клас  и контрол на техните родители по отношение на задълженията им за записване на тези деца в училище.

Районите за обхват на училищата  по Приложение №……..от Правилата са регламентирани с цел всяко дете от гр.Елхово да има възможност за класиране с максимален брой точки по водещия критерий

 „ близост до училището по постоянен /настоящ адрес на детето“.

 

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна уредба:

За прилагането на   Правилата за прием на учениците в първи клас в общинските  училища в  гр.Елхово не се изисква допълнителен финансов ресурс.

 

4.Очаквани резултати от прилагането:

         Правилата  за прием на учениците в първи клас в   общинските     училища в град Елхово гарантират пълен обхват и равен достъп до образование на подлежащите на задължително училищно образование в първи клас ученици.

         С приемането на Правилата ще има по-добра възможност за контрол върху процесите на кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график и критерии.

 1. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Правила е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление, както и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.43, ал.1 от  Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование  и чл.76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс.

П Р А В И Л А

за прием в първи клас

в общинските училища в гр.Елхово

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Приемът на деца в І клас в училищата на територията на Община Елхово се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на министъра на образованието и науката и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование./Приложение 7 към чл.53 от Наредбата, ДВ.бр.81/2017 г./

 

1.Задължителни условия

1.1.Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

1.2. Училищното образование може да започне и  от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Детето, за което се подава заявление трябва да е навършило или да навършва 6 години в годината на регистриране на заявлението. В момента на подаване на заявлението се прави проверка за възраст.

1.3.Всички дейности за училищния план-прием се извършват от  училищна комисия, определена от директора на училището .

 

ІІ.КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

1.ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

1.Близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, съгласно определените с Приложение № 3 прилежащи райони за обхват на учениците за всяко училище.

2.Децата, за които е подадено заявление за прием в училището, се разпределят в следните групи:

– първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянния/настоящия им адрес не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението;

– втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянния/настоящия им адрес е променян в периода през последните 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

– трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянния/настоящия им адрес  е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението;

– четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

3.За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

    4.Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в т.3, като първо се приемат децата от първа група.

   5.Прилежащият район на ОУ “Св. св. К. и Методий“ гр.Елхово, което е средищно училище включва и населените места по чл.53, ал.2 от ЗПУО, като разпределението и класирането става по общия ред.

 

 1. ПРЕДИМСТВО ПРИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

А.Задължителни критерии. Когато  броя на децата в определена група  надхвърля броят на местата, определени от училищния план-прием, децата в тази група се подреждат по следните допълнителни критерии:

 

  Критерии Документи за доказване
1. Дете с трайни увреждания над 50 % Решение на ТЕЛК и удостоверение за раждане.
2. Дете с двама починали родители Актове за смърт на родителите и удостоверение за раждане.
3. Други деца от семейството, обучаващи се в същото училище Проверката се прави на място.
4. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище Проверката се прави на място.

 

Б.Други допълнителни критерии:

 

  Критерии Документи за доказване
1. Близост до месторабота на един от родителите или на бабата/дядото на детето. Служ.бележка от работодателя
2. Дете с един починал родител Акт за смърт на родителя и удостоверение за раждане.
3. Деца-близнаци Удостоверения за раждане
4. Деца от социални институции

 

Служебна бележка от социалната институция и удостоверение за раждане.

 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯТА

 1. На видно място в сградата на училището и в сайта на училището се обявяват сроковете за организиране и провеждане на приема за първи клас в училищата в гр.Елхово.
 2. Записването на децата в общинските училища на територията на град Елхово се осъществява по желание на родителите или настойниците на децата.
 3. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.
 4. Кандидатите подават заявление за прием по образец /Приложение № 1/. Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, което носи отговорност за коректността на подадената информация.
 5. При подаване на заявление за прием на детето в първи клас родителите/настойниците се запознават със списъка от документи, необходими при записване и постъпване на детето в първи клас на съответното училище.
 6. Към заявлението по т.4 се прилагат:

а. Копие от акта за раждане на детето;

б. Други документи, доказващи основание за предимство посочени в Правилата.

в. Документ за настойничество, в случай че заявлението се подава от настойник.

г. Копие от лична карта на родителя/настойника.

д. Удостоверение за промени в постоянния/настоящия адрес.

 1. При подаване на документите, се представят и оригиналите на съответните документи, необходими за сверяване на данните. Към заявлението в училището се прилагат техни копия.
 2. Приемът на документите за кандидатстване се извършва от училищна комисия, определена от директора на училището . При приема се сверяват данните от оригиналите на акта за раждане на детето и документа за самоличност на родителя/настойника. Издава се пореден входящ номер от деловодната система на заведението.
 3. Родителите/настойниците, които са подали заявление за кандидатстване за прием в повече от едно училище, задължително посочват това в заявленията си.
 4. При записване на детето, заявителят представя следните документи:

а. Заявление за записване /Приложение №2/;

б. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

в. Декларация от родител за случаите, в които детето не е посещавало подготвителна група;

г. Талон за здравословното и имунизационно състояние на детето, издаден от личен лекар.

 

ІV.КЛАСИРАНЕ

 1. Класирането се извършва в сроковете, определени в Графика на дейностите и публикувани в сайта на община Елхово, ОУ “Св.св. К и Методий“ и ОУ “Св.П.Хилендарски“.
 2. Класирането се извършва по възходящ ред на входящия номер на заявлението, при спазване на критериите и условията за класиране.
 3. Децата се класират по входящ номер във възходящ ред, след класиране на децата ползващи предимство./когато това се налага/
 4. Когато родителят/настойникът заяви предимство, но не представи необходимите документи за доказването му, заявлението се разглежда по общия ред.
 5. Класирането се извършва от комисия на съответното учебно заведение, определена със заповед на директора на училището.
 6. Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайтовете на ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ и ОУ “Св.П.Хилендарски“, както и на информационните табла за родители във всяко училище.
 7. Дете, което е класирано и записано в училище, не може да получи нов входящ номер и да участва в следващи класирания. Проверката се извършва служебно.
 8. До следващо класиране се допускат само некласирани или ново регистрирани деца.
 9. След провеждане на класирането, класираните деца трябва да бъдат записани в училището /потвърждаване на приема/ в срока, указан в Графика на дейностите. Незаписаното в този срок дете автоматично отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

 

V.ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА В ГРАД ЕЛХОВО

 

 І-во КЛАСИРАНЕ

Дейности по приема дата
1. Подаване на заявления 10 май – 30 май
2. Класиране 6 юни
3. Обявяване на класирането 8 юни
4. Записване 8 юни-15 юни

 

ІІ-ро  КЛАСИРАНЕ

Дейности по приема дата
1. Подаване на заявления 16 юни – 20 юни
2. Класиране 22 юни
3. Обявяване на класирането 22 юни
4. Записване 23 юни-26 юни

 

 1. Обявяване на свободните места след ІІ класиране – 26 юни.
 2. Когато някоя от посочените дати е почивен ден или официален празник, сроковете започват или завършват, включително в първия работен ден след посочената дата.
 3. Неподадени в срок заявления за прием в първи клас могат да се подават в училищата и след обявените дати, като класирането и приема се осъществява в зависимост от Графика на дейностите, а след това в зависимост от свободните места в съответното училище.
 4. След всяко класиране в сайта на училищата се обявява както класирането, така и свободните места за прием в първи клас.
 5. При прием на документи и записване след 26 юни, всяка промяна на свободните места се отразява както на таблото за родители , така и в сайта на съответното училище.
 6. Гл.експерт в Общинска просвета на Община Елхово изготвя списък на децата, които следва да постъпят в първи клас и го изпраща в срок до 31 януари в училищата на територията на общината.
 7. В срок до 15 септември училището изпраща в община Елхово сведение за децата, записани в първи клас.
 8. В срок до 30 септември гл.експерт в Общинска просвета на Община Елхово осъществява дейности по установяване на причините за непостъпване в първи клас на учениците от списъка по т.6.

 

Правилата за  прием в първи клас в общинските училища в гр.Елхово са утвърдени с………………………………………………………………….

 

Приложения