Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

            С решение № РД – 02 -36- 836/26.07.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) е одобрено проектно предложениеПовишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово ”. В съответствие с решението е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0095-C01 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция “Градско и регионално развитие” и Община Елхово по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003, „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4 – то ниво, съгласно НКПР”,Приоритетна ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, за изпълнение на проектно предложение №BG16RFOP001-2.001-0095 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово ”.

 

Общата сума на бюджетната линия е 1 163 263,06 лева, от които:

  • Европейско финансиране 964 973,61 лева
  • Национално финансиране 170 289,45 лева
  • Съфинансиране 28 000,00 лева

 

Продължителността на изпълнение на договора е 22 месеца.

 

    Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност в две сгради на общинската културна инфраструктура в град Елхово, а именно сградите на Читалище „Развитие 1893г.“ Елхово и „Етнографско-археологически музей Елхово“ намиращи се на ул. „Георги С. Раковски“ №28, ул. „Шипка“ №1 в град Елхово.

   Целта на настоящото проектно предложение е да се повиши енергийната ефективност в двете сгради на общинската културна инфраструктура в град Елхово. Това е предпоставка за създаване на нови възможности за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на региона и община Елхово, подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги.

   С реализирането на предвидените дейности ще се постигнат и следните специфични цели:

  • Повишаване на енергийната ефективност на сградите за достигане нормите на топлосъхранение и икономия на енергия;
  • Намаляване разхода на горива и енергия, редуцира в значителна степен емисиите на вредни вещества и замърсяването на околната среда;
  • Ограничаване на топлините загуби през сградната обвивка, ще повишат ефективността на наличните горивни инсталации и ще подпомогнат управлението и контрола при топлоснабдяването на сградите;
  • Подобряване условията на жизнената и работна среда, в сградите на културата в град Елхово. 

“Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

ПОКАНА за информационен ден – дата 19.09.2016г.

ДНЕВЕН РЕД за информационен ден – дата 19.09.2016г.

ПОКАНА за церемония първа копка – дата 18.08.2017г.

ПОКАНА за информационен ден – дата 06.10.2017г.

ДНЕВЕН РЕД за информационен ден – дата 06.10.2017г.