„Повишаване на енергийна ефективност на сградите на общинска администрация в град Елхово”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

„Повишаване на енергийна ефективност на сградите на общинска администрация в град Елхово”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

С Решение № РД-02-36-848 от 28.07.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение „Повишаване на енергийна ефективност на сградите на общинска администрация в град Елхово ”. Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0084-С01 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Елхово по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 Енергийна ефективност в периферните райони, приоритетна ос„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”. Общата стойност на проекта е 1 169 964,45 лв. Продължителността на изпълнение на проектното предложение е 23 месеца.
Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност в три сгради на общинска администрация Елхово намиращи се на ул. „Търговска“ №13, ул. „Търговска“ №2 и на ул. „Калоян“ №13 в град Елхово.
Целта на настоящото проектно предложение е да се повиши енергийната ефективност в сградите на общинска администрация в град Елхово. Това е предпоставка за създаване на нови възможности за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на региона и община Елхово, подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги.
С реализирането на предвидените дейности ще се постигнат и следните специфични цели:
• Повишаване на енергийната ефективност на сградите за достигане нормите на топлосъхранение и икономия на енергия;
• Намаляване разхода на горива и енергия, редуцира в значителна степен емисиите на вредни вещества и замърсяването на околната среда;
• Ограничаване на топлините загуби през сградната обвивка, ще повишат ефективността на наличните горивни инсталации и ще подпомогнат управлението и контрола при топлоснабдяването на сградите;
• Подобряване условията на жизнената и работна среда, в общинските административни сгради.

“Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия „Повишаване на енергийна ефективност на сградите на общинска администрация в град Елхово ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Покана за церемония “ Първа копка“