„Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

С Решение № РД-02-36-1224 от 13.10.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради  в град Елхово ”. Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0147-С01 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ и Община Елхово по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 Енергийна ефективност в периферните райони, приоритетна осПодкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”. Общата стойност на проекта е 1 944 457.42 лв. Продължителността на изпълнение на проектното предложение е 17 месеца.

  Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност на 8 жилищни сгради в град Елхово. Сградите са многофункционални жилищни сгради и основно са разположени по главните артерии на града, а именно:  

 1. гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 67;
 2. гр. Елхово, ул. „Морава“ № 6, ж.к. „Изгрев“;
 3. гр. Елхово, ул. „Тринадесети март“ №11;
 4. гр. Елхово, ул. „Ал.Стамболийски“ № 54,
 5. гр. Елхово, ул.“Търговска“ № 4;
 6. гр. Елхово, пл. „ Христо Ботев“ № 11;
 7. гр.Елхово, ул. „Трети март“ №34;
 8. гр. Елхово, ул. „Трети март“ № 8.

   Целта на настоящото проектно предложение е да се повиши енергийната ефективност на жилищните сгради в град Елхово. Това е предпоставка за създаване  на нови възможности за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на региона и община Елхово и подобряване качеството на живот.

   С реализирането на предвидените дейности ще се постигнат и следните специфични цели:

 • Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради за достигане нормите на топлосъхранение и икономия на енергия;
 • Намаляване разхода на горива и енергия, чрез който да се намалят в значителна степен емисиите на вредни вещества и замърсяването на околната среда;
 • Ограничаване на топлините загуби през сградната обвивка, за повишаване ефективността на наличните горивни инсталации и подпомагане управлението и контрола при топлоснабдяването на сградите;
 • Подобряване условията на жизнената среда, в жилищните сгради в град Елхово;
 • Удължаване живота на сградите;

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия „Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради  в град Елхово ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”