Проект Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2009 г.

ПРОЕКТ !

 П Р О Г Р А М А

 ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ  2009 г.
(приета с решение на Общиски съвет-Елхово ………………… г.)

Можете да изтеглите програмата от тук