Предложение за изменение и допълнение на Приложение 2 на Наредба 5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  ЕЛХОВО

 Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение  на Приложение 2 на Наредба 5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

Във връзка с настъпилата световна икономическа криза  и липсата на интерес по обявените през последните месеци, търгове от община Елхово, за отдаване на  общински помещения под наем, предлагам да бъдат преразгледани определените в Приложение 2 на Наредба 5 на ОбС- Елхово размери на наемните цени.

Съгласно действащите към момента цени  по Приложение 2,

размерите на наемите са както следва:

 

Номер

 по ред

Вид имот

Съгласно последния действащ договор

Съгласно приложение 2 от Наредба 5 с инфл. индекс 7,8 за 2008г.

1.

Щанд в халите с площ от 47.36кв.м

Позиция- т.1

102.80

221.85

2.

Павилион на общински пазар с площ от 24.50кв.м

позиция -т.1

49.17

121.72

3.

Павилион на общински пазар с площ от 12.09кв.м

Позиция –т.1

23.32

67.36

4.

Помещение в I-ва зона в гр.Елхово с площ от 139кв.м

Позиция – т.1

282.23

623.22

5.

Общ. празно място с площ от 20кв.м за изграждане на временни постройки – I-зона /терен за монтиране на павилион/

Позиция – т.4

14.52 без ДДС

2008г.- 45.00    2009г.-48.51

цените са без ДДС

 

 

С оглед оптимизиране размерът на наемите към създалите се икономически промени и реализиране на приходи от наем на общинско имущество, предлагам в Приложение 2 към Наредбата да се направят следните промени:

1.В позиция 1 – отдаване под наем на помещения в града за търговия и обществено хранене в I-ва зона базисните месечни наеми на кв.м. от 3,65 лв. да станат 1.80лв. на кв.метър; за услуги и производствена дейност базисния месечен наем от 2.25 лв.м. да стане на 1.80 лв. на кв.метър.

2.В позиция 4 – отдаване под наем на общинско празно място за изграждане на временни постройки/за мястото заето от самата постройка или съоръжение/ за търговия и обществено хранене в I-ва зона базистният месечен наем от 1.84лв. на кв.м. да станат 1.20 лв. на кв.метър; за услуги и производствена дейност базисния месечен наем от 1.45лв. на кв.м. да стане на 1.20 лв. на кв.метър.

Изхождайки от горе изложеното предлагам Общински съвет – гр.Елхово да вземе следните

 

Р Е Ш Е Н И Я :

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и месното самоуправление:

I. Общински съвет – гр.Елхово приема следните изменения и допълнения в Приложение 2 към Наредба 5 на ОбС-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество както следва:

1.Базисният месечен наем по позиция 1 за отдаване под наем на помещения в града в I-ва зона:

– за търговия и обществено хранене от 3.65 лв. на кв.метър става 1.80 лв. на кв.метър;

– за услуги и производствена дейност от 2.25 лв. на кв.метър става 1.80 лв. на кв.метър.

2.Базисният месечен наем по позиция 4 за отдаване под наем на общинско празно място за изграждане на временни постройки/за мястото заето от самата постройка или съоръжение/  в I-ва зона:

– за търговия и обществено хранене от 1.84 лв. на кв.метър става 1.20лв. на кв.метър;

– за услуги и производствена дейност от 1.45 лв. на кв.метър става 1.20 лв. на кв.метър.

 

II. На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да публикува направените изменения.

 

 ПЕТЪР КИРОВ                                         

Кмет на община Елхово

27.02.2009г.