Изменение Наредба ¹14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ЕЛХОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Петър Андреев Киров

-кмет на община Елхово

 

 

Относно:            Изменение  Наредба ¹14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

общински съветници,

 

Настоящата докладна записка внасям поради приетите изменения в Закона за местните данъци и такси, обнародван в ДВ бр.105/09.12.2008г. Те включват промени  в  границите, в които могат да се определят данъците; промяна в сроковете за внасяне им; промяна в размерите на данъчните оценки, както и определяне на нова граница, до която имотите не се облагат с данък.

От 01.01.2009г. данъчните оценки на недвижимите имоти се увеличават с 50 % и поради това са и изменени минималните и максималните размери на различните видове данъци за да го компенсират. Увеличението на данъчните оценки е мотивирано с покачването на пазарните цени на недвижимите имоти и изоставането на данъчните им оценки. Определянето на конкретните размери на данъците следва да се извърши от Общинския съвет до 31.01.2009г.  В случай, че не бъдат определени конкретни размери на данъците в този срок, то съгласно § 17 ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местните данъци и такси,  за 2009 г. се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл. 22, 36 и чл. 47, ал. 1 и 2.

Данъците, които следва да се актуализират съгласно закона са данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин. Предлагаме на Общински съвет да не се променя размера на данъка  върху недвижимите имоти, на който сегадействащата ставка съгласно Наредба ¹14 е  1,7 на хиляда и попада в новите граници на този данък: от 0,5 до 2 на хиляда. При новите данъчни оценки на имотите и запазване на същия размер на данъка, размера на данък върху недвижимите имоти на стандартно жилище, който ще следва да се заплаща е  показан в Приложение ¹1.

Променен е прага на данъчната оценка на имотите, които не подлежат на облагане с данък върху недвижимите имоти от 1 680лв. на 2520лв., т.е. прага е завишен с 50%. Имотите, които през 2008г. не са се облагали с данък върху недвижимите имоти са 2 860 на брой.

За размера на данък върху наследствата, предложението е за запазване минимума по закон, както е било и до сега. Минималните граници преди изменението са 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000лв. за братя и сестри и техните деца и 5 на сто за наследствен дял над 250 000лв. за останалите лица. През 2009г. ставките да бъдат съответно 0,4 на сто и 3,3 на сто – минималните съгласно чл.36 от Закона за местните данъци и такси. През 2008г. в общинския бюджет нямаме реализирани постъпления от този вид данък.

На преразглеждане подлежи и данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.   Данъкът при дарение до сега е бил на минималната граница и предлагаме да е по същия начин – съответно 0,4 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца и 3,3 на сто за останалите лица за 2009г. От този вид данък нямаме събираемост през 2008г. Поради завишението на данъчните оценки и в предвид стагнацията на пазара предложението за данъкът при възмездно придобиване на имущество е да се коригира от 2,5 на сто на 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност, като по този начин се гарантира запазване размера на постъпленията от този вид данък и през 2009г. спрямо 2008г.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните

 

Р Е Ш Е Н И Я:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 17, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Елхово приема изменения и допълнения на Наредба ¹14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово, както следва:

 

I. Запазва съществуващия текст на чл.15.

 

II. Променя:

1. В чл. 7 ал. 4 числото „1 680” се заменя с „2 520”.

2. В чл.28 т.1 числото „0,7” се заменя с „0,4”.

3. В чл.28 т.2 числото „5” се заменя с „3,3”.

4. чл.32 ал.3 се изменя така: „Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната”.

5. В чл.35 ал.1 а) числото „0,7” се заменя с „0,4”.

6. В чл.35 ал.1 б) числото „5” се заменя с ”3,3”.

7. В чл.35 ал.2 числото „2,5” се заменя с „2”.

 

III. Създава нови параграфи в преходните и заключителни разпоредби на Наредбата:

§8. До определяне на размера на местните данъци за 2009г. от Общински съвет данъкът при придобиване на имущества по чл.44, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.

§9. (1) За 2009г. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти се внася в срок от 1 март до 30 април.

(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка 5 на сто.

§10. (1) За 2009г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 31 януари.

(2) На заплатилите пълния размер на патентния данък в срока по ал.1 се прави отстъпка 5 на сто.

§11. Наредбата е изменена с Решение ¹ …………….. от 28.01.2009г., взето с Протокол ¹17 на Общински съвет – Елхово и влиза в сила от деня на обнародването и във вестник „Елховска дума”.

 

На основание чл.37 ал.3 и чл.39 ал.1 т.4 и ал.2 от Закона за нормативните актове задължава председателя на Общински съвет да публикува направените промени.

 

 

КМЕТ: ……………………….

      /Петър Киров/

14.01.2009 г.